Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа!

Баслахә қыҭа ҧшӡоуп, қыҭа беиоуп, адгьыл барақьаҭуп. Ишьҭоуп Аалӡга аҧшаҳәаҿы. Ақыҭа иараионтә центруп ақалақь Очамчыра. Баслахә ақыҭа иамоуп иара ахатәы ҭоурых. Уи ианымҧшыр залымшеит Аҧсны имҩаҧысхьоу ахҭыс дуқәа зегьы. Ақыҭа иамоуп иара Афырхацәа, аҵарауаа, аҟазацәа. Ақыҭа аҭоурых, иара убас аинтерес зҵоу аҟәшақәа шәзаатуеит асаит иаҭаауа зегьы. Ҳара хықәкыс иҳамоуп ҳҭоурых аиқәырхара.

Бзиала шәаабеит!АхҭысқәаБаслахә имҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада заанаҵтәи иалхрақәа 29.02.2012

Баслахә имҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада заанаҵтәи иалхрақәа

Очамчыра араион Баслахә ақыҭан имҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада заанаҵтәи иалхрақәа. Алхрақәа рҽаладырхәит Урыстәылатәи атәылауаҩра змоу ақыҭақәа Баслахә, Акәаскьа, Џьал, Гәыҧ, Ҧақәашь анхацәа.

Баслахә ақыҭа ахада Коба Ҷыҭанаа иажәақәа рыла, рыбжьы рҭиит 700 – ҩык инареиҳаны ауааҧсыра.


Back to the list