Ахҭысқәа

Баслахә имҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада заанаҵтәи иалхрақәа 29.02.2012

Баслахә имҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада заанаҵтәи иалхрақәа

Очамчыра араион Баслахә ақыҭан имҩаҧысит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада заанаҵтәи иалхрақәа. Алхрақәа рҽаладырхәит Урыстәылатәи атәылауаҩра змоу ақыҭақәа Баслахә, Акәаскьа, Џьал, Гәыҧ, Ҧақәашь анхацәа.

Баслахә ақыҭа ахада Коба Ҷыҭанаа иажәақәа рыла, рыбжьы рҭиит 700 – ҩык инареиҳаны ауааҧсыра.


Back to the list