Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа!

Баслахә қыҭа ҧшӡоуп, қыҭа беиоуп, адгьыл барақьаҭуп. Ишьҭоуп Аалӡга аҧшаҳәаҿы. Ақыҭа иараионтә центруп ақалақь Очамчыра. Баслахә ақыҭа иамоуп иара ахатәы ҭоурых. Уи ианымҧшыр залымшеит Аҧсны имҩаҧысхьоу ахҭыс дуқәа зегьы. Ақыҭа иамоуп иара Афырхацәа, аҵарауаа, аҟазацәа. Ақыҭа аҭоурых, иара убас аинтерес зҵоу аҟәшақәа шәзаатуеит асаит иаҭаауа зегьы. Ҳара хықәкыс иҳамоуп ҳҭоурых аиқәырхара.

Бзиала шәаабеит!АхҭысқәаОчамчыра араион Баслахә ақыҭан имҩаҧысит аҿҳәараанӡатәи  Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Дума адепутатцәа ралхрақәа 01.12.2011

Очамчыра араион Баслахә ақыҭан имҩаҧысит аҿҳәараанӡатәи Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Дума адепутатцәа ралхрақәа

Декабр акы азы Очамчыра араион Баслахә ақыҭан имҩаҧысит аҿҳәараанӡатәи Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә Дума адепутатцәа ралхрақәа.

Алхрақәа рҽаладырхәит Урыстәыла атәылауаа, аурыс паспорт змоу , ақыҭақәа Баслахә, Акәаскьа, Џьал, Гәыҧ, Ҧақәашь анхацәа.

Баслахә ақыҭа ахада Коба Ҷыҭанаа иажәақәа рыла, рыбжьы рҭиит 600 – ҩык рҟынӡа ауааҧсыра.


Back to the list