Хьиба Витали Ката-иҧа
(25.05.1976 - 26.05.1994)

Бигәаа Альвер Шьоҭа-иҧа
(07.12.1975 - 06.06.2006)

Берулаа Иура (Гиа) Оҭар-иҧа
(27.06.1974 - 06.06.1993)

Иванченко Зураб Валериан-иҧа
(25.06.1974 - 07.10.1993)

Берулаа Дима Мамиа-иҧа
(12.06.1974 - 01.08.2001)

Берулаа Александр (Саша) Шьаликәа-иҧа
(09.01.1974 - 28.11.1994)

Берулаа Лаврик (Бериа) Рудик-иҧа
(09.01.1974 - 07.04.2001)

Убириа Ҭенгьыз Никәала-иҧа
(23.03.1973 - 24.05.1995)

Зақараиа Гиа Радион-иҧа
(14.01.1970 - 01.07.2009)

Нинуа Беслан (Ушьа) Гьаргь-иҧа
(30.04.1969 - 30.11.2002)

Иванченко Иура Валериан-иҧа
(02.02.1968 - 17.02.1993)

Кирҭаӡе Дима Сырбеи-иҧа
(13.07.1966 - 20.12.1999)

Ҭурқьиа Геннади Владимир-иҧа
(13.04.1966 - 27.05.1993)

Ҭаҟашьыл Мераб Бочиа-иҧа
(29.11.1965 - 26.05.1998)

Жорданиа Џьумбер Уалико-иҧа
(05.11.1965 - 01.08.1999)

Кәакәасқьыр Ҭемыр Џьумка-иҧа
(02.09.1965 - 05.07.1997)

Бигәаа Игор (Тука) Гули-иҧа
(25.02.1965 - 09.07.2006)

Зақараиа Роман (Пати) Радион-иҧа
(28.10.1964 - 28.10.2003)

Чирикба Геннади (Гена) Григори-иҧа
(18.10.1964 - 14.09.2004)

Кирҭаӡе Даур Сырбеи-иҧа
(16.08.1964 - 18.12.1996)

Дохнаӡе Емзар (Монгол) Шьоҭа-иҧа
(08.06.1964 - 14.07.2008)

Рекәаа Гиви (Цантули) Шамил-иҧа
(03.05.1964 - 13.07.2002)

Кирҭаӡе Резо Сарапион-иҧа
(13.10.1963 - 01.10.1993)

Аҧшьлаа Резо Мамант-иҧа
(30.04.1963 - 01.12.1999)

Кәакәасқьыр Даур (Жёлтый) Џьумка-иҧа
(16.02.1963 - 23.01.2008)

Барамиа Руслан Ҷиҷикәа-иҧа
(28.12.1962 - 16.05.2001)

Жорданиа Руслан Уалико-иҧа
(08.11.1962 - 08.02.2001)

Матуа Мурман Иуана-иҧа
(07.12.1961 - 21.08.1992)

Кирҭаӡе Џьон Сырбеи-иҧа
(08.11.1961 - 26.04.2009)

Қәычбериа Валера Борис-иҧа
(29.09.1961 - 01.04.1995)

 
1 - 30 of 55
First | Prev. | 1 2 | Next | Last