Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа!

Баслахә қыҭа ҧшӡоуп, қыҭа беиоуп, адгьыл барақьаҭуп. Ишьҭоуп Аалӡга аҧшаҳәаҿы. Ақыҭа иараионтә центруп ақалақь Очамчыра. Баслахә ақыҭа иамоуп иара ахатәы ҭоурых. Уи ианымҧшыр залымшеит Аҧсны имҩаҧысхьоу ахҭыс дуқәа зегьы. Ақыҭа иамоуп иара Афырхацәа, аҵарауаа, аҟазацәа. Ақыҭа аҭоурых, иара убас аинтерес зҵоу аҟәшақәа шәзаатуеит асаит иаҭаауа зегьы. Ҳара хықәкыс иҳамоуп ҳҭоурых аиқәырхара.

Бзиала шәаабеит!Ахҭысқәа01.03.2012

Баслахә ақыҭа ауааҧсыра имш иира идырныҳәалоит ақыҭа ахада Коба Ҷыҭанаа

Баслахә ақыҭа ауааҧсыра имш иира идырныҳәалоит ақыҭа ахада Коба Ҷыҭанаа. Изеҕьаршьоит агәабзиара, агәамч, ақәҿиарақәа дууқәа!


Back to the list