Жорданиа Руслан Уалико-иҧа

Жорданиа Руслан Уалико-иҧа

(08.11.1962 - 08.02.2001)

Жорданиа Руслан Уалико-иҧа диит 1962 шықәса абҵара 8 рзы, Очамчыра араион Баслахә ақыҭан. Абжьаратә школ даналга Харьковтәи арратә училишье дҭалоит. Уи ашьҭахь аус иуан амилициа аҿы. Аибашьра ианалага деибашьуан Баслахәтәи абатальонаҿ. Аибашьра анеилга амилициаҿ аусура деиҭалагоит. 2001 шықәса жәабран 8 рзы Руслан дҭахоит имаҵура анагӡараан.

Back to the list